အဂၤလိပ္စာ ကို ျမန္မာဘာသာ ျဖင့္ သင္ၾကားေပးေနေသာ Website ႏွင့္ Youtube Channel မ်ား

အဂၤလိပ္ ဘာသာစကားကို ေလ့လာေနသူမ်ားအတြက္ ျမန္မာဘာသာစကားျဖင့္ သင္ၾကားေပးေနေသာ Website နဲ႔ Youtube Channel မ်ားကို ေဖာ္ျပလိုက္ပါတယ္။ 1.The Best English For You ဆရာေမာင္ေမာင္၀မ္း ကိုယ္တိုင္သင္ၾကား ေပးေသာ အဂၤလိပ္စာ ေလ့လာသူမ်ား မျဖစ္မေန ၀င္ေရာက္ေလ့လာသင့္ေသာ Website ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ျဖစ္ပါတယ္။ဒီ Website တြင္ Grammar Speaking Reading Reading စသည့္ သင္ခန္းစာ မ်ားကို အသံဖိုင္ မ်ားျဖင့္ ဆရာေမာင္ေမာင္၀မ္း ကိုယ္တိုင္ သင္ၾကား ေပးထားတာျဖစ္ပါတယ္။ ေလ့လာသူမ်ား အေနျဖင့္ မိမိ ႏွစ္သက္ရာ သင္ခန္းစာမ်ား၏ အသံဖိုင္မ်ားကို Download ဆဲြၿပီး လြယ္ကူစြာ ေလ့လာသင္ယူ ႏိုင္ပါတယ္။ Website Link […]

error: Content is protected !!
IDEAL Hub